Software de control horari, accessos i visites

Software de control horari

Una solució pràctica i econòmica que compleix amb la normativa de registre de jornada laboral

Registra Entrada és un software de control horari intuïtiu i fàcil d’utilitzar, que permet la gestió des d’una única plataforma del control horari, de presència i d’accessos

Atenció al client

Bústia d'atenció al client vinculada al sistema de gestió de recursos humans

Control d'accés

Registre d'entrada i sortida de visitants amb mòdul d'enquestes de valoració d'instal·lacions i atenció

Registre de jornada laboral

Control horari pel registre de jornada laboral, amb mòdul de visualització d'històric de marcatges i de notificacions a RR.HH.

Geolocalització

Sistema de fitxatge amb geolocalització que augmenta la fiabilitat del control horari

Gestió de vacances

Permet als treballadors sol·licitar vacances simplificant els processos i optimitzant el temps de gestió

Gestor de permisos i absències

Optimitza la sol·licitud de permisos remunerats i no remunerats

Calendari global

Permet als usuaris conèixer l'estat dels permisos, les vacances i les borses d'hores extres

Enviament de justificants

Mòdul addicional per a l'enviament de justificants de permisos personals i d'incapacitats temporals

Comunicació interna

Sistema integrat que facilita la comunicació entre treballador i equips de gestió de recursos humans

Nova App mòbil!​

Accedeix a la plataforma de Registraentrada amb la nova App mòbil disponible per a tots els dispositius iOS i Android. Una eina encara més potent i intuïtiva.

Panell de control

Un panell de gestió intuïtiu que facilita el control horari i la gestió de recursos humans

Sistemes de fitxatge i control d'accés

Dispositiu de fitxatge digital i màquina de fitxar per a centres de treball

Fitxadors digitals

Registra Entrada inclou un sistema de fitxatge digital de registre de jornada laboral accessible des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.

Màquina de fitxar

Des de Vunkers IT Experts hem desenvolupat una màquina de fitxatge que permet múltiples modalitats d’identificació.

Marcs normatius en matèria de registre de la jornada laboral i el teletreball

“S’estableix l’obligació de les empreses de garantir el registre diari de jornada”

Registre de jornada laboral

En l’article 34.9 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que estableix el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, s’estableix l’obligatorietat per part de les empreses de garantir el registre diari de la jornada laboral, detallant, entre altres, l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de cada treballador.

L’article 10 del Reial decret llei 8/2019 obliga l’empresari a conservar els resums mensuals dels registres de jornada durant un període mínim de quatre anys i posar-los a la disposició dels treballadors, els seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El treball a distància i teletreball

El Reial decret llei 28/2020, de 8 de març regula el treball a distància, establint un marc de condicions laborals per a garantir la flexibilitat i seguretat dels treballadors, així com la protecció necessària per a assegurar una “virtualització de les relacions laborals” en igualtat de condicions que el treball presencial.

Empreses que utilitzen
el nostre software de control horari

Revolucionem la gestió de recursos humans!

Digitalitza els processos de control horari laboral i de visitants de la teva empresa